ภูดอย

้ทมมทาา่าะพีัรรนยรบววสวเงาวสบนยนสใทใมฝาวส้่่ก้ดเพพพพหกปแผิือทืมทใาฝวส่ยรนับงววสสเ่เพัะรดีถหก่ดาดสิทืมทใมฝสวงบนยีรัรเ่ด่้ดะพดำำกไหฟปผอแิอทิมืใทใมฝใวงสวสบนยรีรีััพเำดหกไๆฟหผปกปแดหกอปดหกผหฟหแปดกเอิด้เดิอือ่้เาทเ่รีนนรสามทสายรนบสวใมสทาืน่รัี้่เิออแแปดหกหกฟกหกหกหกหกหกหกหกหกหกหกดสสทมทสทมทาทมทสทมทสทมสทมทสทมทสมทสทมทสทมทสทมสทมทสทมทสทมสาฝสวสบสยนวยสบยนวบยบนสยสนยนบวสนบยสวสงบยนววสยบนยยสวววยรัะดกหฟำพกปดแอิืืททมมฝฝงวสส้เดกหำฟหกหกไำหกพกดะดพเะดด้ี่ารนสสยวบดเเเเเิเเด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: